Członkostwo

FORMY CZŁONKOSTWA

Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być bezpośredni inwestor, członek władz, pracownik lub współpracownik spółki lub innego podmiotu, którego działalność operacyjna polega na wytwarzaniu biogazu rolniczego lub spółki lub innego podmiotu będącego inwestorem w spółce lub innym podmiocie, którego działalność operacyjna polega na wytwarzaniu biogazu rolniczego.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która działa w szeroko-rozumianej branży biogazowej lub na jej rzecz.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład  w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA

  • reprezentowanie interesów członków wobec organów administracyjnych oraz instytucji krajowych i międzynarodowych,
  • pomoc i doradztwo w kwestiach legislacyjnych, organizacyjnych oraz związanych z funkcjonowaniem w branży biogazowej,
  • udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • dzielenie się wiedzą i budowanie sieci kontaktów z partnerami i kontrahentami,
  • ochrona interesów gospodarczych członków,
  • dostęp do raportów, aktów prawnych i publikacji dotyczących biogazu,
  • wpływ na opiniowanie aktów prawnych dotyczących branży biogazowej,
  • korzystanie z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
Powrót do góry