Sukces organizacji reprezentujących branżę biogazu i biometanu zrzeszonych w Porozumieniu dla Biogazu i Biometanu – udało się wyłączyć energię elektryczną produkowaną z biogazu z proponowanych zapisów projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku. Sejm przyjął poprawkę jednogłośnie, ustawa została w dniu 2 listopada br. podpisana przez Prezydenta RP. Składamy podziękowania Panu Januszowi Kowalskiemu – Pełnomocnikowi Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich za okazane wsparcie, bez którego nie udałoby się uchwalić branżowej poprawki.

04.11.2022 r.

Stanowisko organizacji reprezentujących branżę biogazu i biometanu, zrzeszonych w Porozumieniu dla Biogazu i Biometanu, dotyczące projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku:

http://www.pspbr.org/wp-content/uploads/2022/11/stanowisko-branzy-1.pdf

25.10.2022 r.

Pismo do Pana Ministra Janusza Kowalskiego – Pełnomocnika Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich:

http://www.pspbr.org/wp-content/uploads/2022/11/pismo-do-Min.-J.-Kowalskiego.pdf

24.10.2022 r.

Pismo European Biogas Association wystosowane do przedstawicieli państw członkowskich, zastępców stałych przedstawicieli przy UE, attaché ds. energii, w odpowiedzi na propozycję Komisji Europejskiej przedstawioną w dokumencie „Proposal for a COUNCIL REGULATION on an emergency intervention to address high energy prices”:

Pobierz treść dokumentu PDF

27.09.2022 r.

Stanowisko polskiej branży biogazu w sprawie propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej ograniczenia przychodów z rynku energii elektrycznej, które zostało przekazane Pani Annie Moskwa – Minister Klimatu i Środowiska, Panu Henrykowi Kowalczykowi – Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panu Waldemarowi Buda – Ministrowi Rozwoju i Technologii:

Pobierz treść dokumentu PDF

26.09.2022 r.

W dniu 13 października 2020 r. Minister Klimatu i Środowiska oraz przedstawiciele branży biogazowej, transportowej, sektora przesyłu i świata nauki, w tym nasze Stowarzyszenie,  podpisali „List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego”. Celem tej inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań służących rozwojowi rynku biogazu i biometanu w Polsce. W siedmiu grupach roboczych rozpoczęto prace, których zwieńczeniem jest wypracowane i uzgodnione przez uczestników partnerstwa „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”.

Przewodniczący Stowarzyszenia pan Aleksander Duch został przyjęty w poczet Rady Koordynacyjnej do spraw Rozwoju Sektora Biogazu i Biometanu, która odbywa posiedzenia w celu realizacji postanowień Porozumienia, które stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją rządową, przedstawicielami instytucji finansowych, przedsiębiorców, inwestorów, łańcucha dostaw oraz sektora nauki. Na Przewodniczącego wyznaczony został Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Koordynacyjnej powołano osiem grup roboczych.

13.07.2022 r.Stowarzyszenie zwróciło się do Ministra Klimatu i Środowiska o ograniczenie wniosku
notyfikacyjnego dotyczącego objęcia systemem wsparcia opartym na dopłatach do ceny
rynkowej (Feed in premium – FIP) wszystkich instalacji wytwarzających energię elektryczną z
biogazu rolniczego o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 1 MW, o objęcie systemem FIP
biogazowni ujętych w rejestrze wytwórców prowadzonym przez
Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Kopia pisma przekazana
została również Dyrektorowi Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii Ministerstwa
Klimatu oraz Pełnomocnikowi Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

04.05.2021

Powrót do góry